Ţinte strategice

Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând dezvoltare în continuare. Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.

Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, pot fi grupate astfel:

1.Priorităţi regionale şi locale stabilite prin ţintele strategice şi atinse prin planurile operaţionale ale Proiectului de dezvoltare instituţională 2009-2010 şi care necesită dezvoltare în continuare până în 2013:

  • Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii;
  • Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor;
  • Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare;
  • Eficientizarea relaţiilor parteneriale şi dezvoltarea de noi parteneriate;
  • Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate;
  • Eficientizarea şi dezvoltarea activităţii de consiliere profesională a tinerilor.

2.Priorităţi noi, identificate pentru intervalul 2009-2013:

  • Învăţarea centrată pe elev;
  • Asigurarea calităţii în activitatea şcolii;
  • Formarea continuă a adulţilor;
  • Integrarea europeană.