Resurse Umane

Grupul Şcolar „Sfânta Ecaterina” Urziceni si-a propus să asigure educaţia pentru tinerii şi adulţii din zona Urziceni, judeţul Ialomiţa şi din alte judeţe ale Regiunii S - E în domeniul de expertiză industrie, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Grupul Şcolar „Sfânta Ecaterina” Urziceni este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1, 2 şi 3 pentru unităţile economice având profil producerea de ansambluri şi subansambluri electronice, industria constructoare de maşini, prelucrarea lemnului, industria textilă precum şi o diversă gamă de prestări de servicii în domeniile antemenţionate sau colaterale acestora din zona de interes economic a municipiului Urziceni, judeţul Ialomiţa. De menţionat faptul că poziţia strategică, din punct de vedere geografic, a municipiului Urziceni, permite accesul cu uşurinţă al absolvenţilor unităţii noastre şcolare pe piaţa forţei de muncă din jurul aglomerărilor urbane din proxima vecinătate precum Bucureşti, Buzău, Ploieşti şi Slobozia.

Grupul Şcolar „Sfânta Ecaterina ” este situat în Municipiul Urziceni şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Urziceni şi din judeţul Ialomita.

Domeniile de pregătire sunt: operator tehnică de calcul, mecatronică, prelucrarea lemnului, textile-pielărie, resurse naturale şi protecţia mediului, servicii, mecanică şi electromecanică prin liceu tehnologic învăţământ de zi şi frecvenţă redusă şi S.A.M.. Având în vedere faptul că suntem singura şcoală care oferă instruire de specialitate de nivel 2 în domeniul industriei textile şi nivel 3 pentru celelalte domenii, recrutăm elevi din întreaga regiune, motiv pentru care asigurăm, în colaborare cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Urziceni cazare în internatul acestuia şi masă în cantină.

În anul şcolar 2009-2010 au fost înscrişi 865 elevi cu vârste cuprinse între 15–20 ani şi 20 adulţi, în total 885 elevi.

Pentru clasa a IX-a au fost înscrişi un număr de elevi din care 246 prin liceu filieră tehnologică. Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe profiluri este prezentată mai jos :

Liceu-filieră tehnologică - 689 elevi:

 • Servicii - 116 elevi
 • Tehnic - 548 elevi
 • Resurse naturale şi protecţia mediului - 25 elevi

Ruta S.A.M. – progresivă de calificare profesională - 176 elevi:

 • Construcţii şi lucrări publice - 52 elevi
 • Textile-pielărie - 44 elevi
 • Mecanică - 58 elevi
 • Electromecanică - 22 elevi

Colectivul didactic este format din:

Cadre didactice – 59 din care

 • Profesori cultură generală - 33
 • Profesori discipline tehnice / de specialitate - 20
 • Cadre didactice cu examen de definitivat - 19
 • Cadre didactice cu gradul didactic al II-lea - 4
 • Cadre didactice cu gradul didactic I - 25
 • Cadre didactice cu doctorat – 1
 • Cadre didactice debutante – 7
 • Cadre didactice necalificate - 1
 • Profesori metodişti 6 din care: de cultură generală - 3, de specialitate - 3
 • Profesori autori de programe şcolare în programul de reformă (ultimii 5 ani) – 22 cadre didactice
 • Profesori autori de auxiliare curriculare – 3 cadre didactice
 • Profesori formatori regionali – un cadru didactic
 • Profesori care au participat la cursuri de perfecţionare - 50 şi postuniversitare (ultimii 5 ani) – 6 cadre didactice

Calitatea prestaţiei didactice este dată de valoarea profesională a colectivului didactic atestată de existenţa în şcoală a unui număr semnificativ de:

 • autori de curriculum, standarde de pregătire profesională şi auxiliare curriculare pentru liceu tehnologic şi şcoala de arte şi meserii, în diverse domenii de pregătire
 • formatori locali şi naţionali
 • metodişti
 • foşti inspectori şi/sau metodişti
 • membri în comisiile naţionale de specialitate
 • doctoranzi
 • autori de manuale

Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii a reprezentat o ţintă strategică a ultimilor 4 ani, materializată în realizarea de programe de formare continuă a personalului didactic al şcolii în funcţie de nevoile identificate şi facilitarea accesului întregului personal al şcolii la cursuri de formare continuă. Promovarea metodelor active de învăţare prin formarea profesorilor din şcoală privind învăţarea centrată pe elev şi iniţierea proiectului de inovaţie didactică „Firma de exerciţiu” au condus la creşterea calităţii procesului de instruire, stimularea interesului elevilor pentru studiu şi, implicit, la îmbunătăţirea rezultatelor acestora.

În conformitate cu legislaţia din învăţământul preuniversitar din România, în cadrul Grupului Şcolar „Sfânta Ecaterina ” s-au constituit următoarele comisii :

Comisii cu caracter permanent:

 • Comisia pentru curriculum
 • Comisia pentru dezvoltare profesională si formare continuă
 • Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 • Comisia metodică a diriginţilor
 • Comisia de organizare a examenelor de corigenţă
 • Comisia de salarizare si acordare a burselor si ajutoarelor ocazionale
 • Comisia de Cruce Rosie
 • Comisia pentru Situaţii de Urgenţă
 • Comisia pentru monitorizarea absenţelor
 • Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notarii
 • Comisia pentru elaborarea orarului

Comisii cu caracter temporar:

 • Comisia de inventariere anuală a patrimoniului
 • Comisia de selectionare anuala a documentelor ce urmeaza a fi arhivate sau eliminate
 • Comisia pentru examenele organizate de unitatea de invatamant
 • Comisia de concurs pentru ocuparea unui loc vacant
 • Comisia pentru anchetarea cazurilor de indisciplina si abuzuri